Etický kódex

Pevné etické základy sú jednou z najdôležitejších súčastí fungovania spoločnosti reklama BARTOŠ. Zaviazali sme sa podnikať čestným spôsobom, založeným na týchto základoch a dodržiavaní predpisov.

Ak prijmeme morálnu zodpovednosť aj ako jednotlivci, aj ako spoločnosť, z dlhodobého hľadiska môžeme úspešne čeliť výzvam konkurenčného trhu. Pri plnení pracovných povinností by zamestnanci mali vždy konať zákonne, eticky a v najlepšom záujme spoločnosti reklama BARTOŠ.

Ďakujeme Vám, že dodržiavate naše hodnoty a pomáhate nám robiť veci správne. Neznamená to len to, že poskytujeme výrobky a služby vo výnimočnej kvalite za primerané ceny. Znamená to aj to, že ich poskytujeme aj eticky a čestne.

Materiál získavame len od dodávateľov, ktorí tiež dodržiavajú predpisy a ľudské práva, a dbáme na to, aby náš dodávateľský reťazec bol bezúhonný a transparentný.

Dodržiavanie nášho etického kódexu sa bude monitorovať.

Obsah

1. Úvod 

Kódex etiky a obchodného správania spoločnosti reklama BARTOŠ slúži ako náš etický záväzok a ako návod na správne obchodné správanie pre všetky zainteresované strany. Reklama BARTOŠ sa zaväzuje podnikať legálne, eticky a transparentne.

Tento dokument sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ktorí pracujú pre reklamu BARTOŠ a tiež na ďalšie organizácie, ktoré s nami obchodujú. Všetci zamestnanci nesú vo všeobecnosti zodpovednosť a očakáva sa od nich, že budú nestranní a čestní v každej záležitosti súvisiacej si ch zamestnaním a neurobia nič, čo by narušilo ich dôveru.

Úspech nášho podnikania je založený na tejto dôvere, rovnako ako aj vzájomnej dôvere s naším zákazníkom.

Táto dôvera je získaná dodržiavaním nášho záväzku férovosti a dosahovaním našich cieľov aj prostredníctvom etického správania. Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať tento kódex vo svojom profesionálnom, ako aj osobnom živote a ku každému človeku budú pristupovať s rešpektom a čestne.

Reklama BARTOŠ je kedykoľvek otvorená akýmkoľvek otázkam a nedovolí potrestanie kohokoľvek za to, že v dobrej viere nahlásil akékoľvek pochybenie. Pri vyšetrovaní potenciálneho pochybenia sú zamestnanci povinní spolupracovať. Nedodržiavanie tohto kódexu sa považuje za pochybenie, ktoré by si mohlo vyžadovať disciplinárne konanie.

Zaviazali sme sa vynaložiť úsilie na uplatňovanie našich hodnôt a noriem aj v rámci celého hodnotového reťazca našich vlastných dodávateľov, subdodávateľov, poskytovateľov služieb a obchodných partnerov.


2. Základné hodnoty spoločnosti reklama BARTOŠ

 • Poctivosť
 • Integrita
 • Dôveryhodnosť
 • Úcta k druhým
 • Zodpovednosť
 • Spoľahlivosť
 • Dodržiavanie zákonov

3. Etické rozhodovanie

Etické správanie je rozhodovanie orientované na hodnoty. Niekoľko kľúčových otázok môže pomôcť identifikovať situácie, ktoré môžu byť neetické, nevhodné alebo nezákonné.

 • Je to, čo robím, v súlade so zákonom?
 • Odráža to hodnoty a etiku našej spoločnosti?
 • Je to v súlade s kódexom a pravidlami/politikou spoločnosti?
 • Rešpektuje to práva ostatných?
 • Som lojálny voči svojej rodine, svojej spoločnosti a voči sebe?
 • Je to správna vec?
 • Bol som požiadaný, aby som skreslil informácie alebo sa odchýlil od bežného postupu?…

4. Dodržiavanie zákonov a predpisov

Náš záväzok k bezúhonnosti sa začína dodržiavaním zákonov, pravidiel a predpisov. To znamená, že chápeme a dodržiavame zákonné požiadavky a obchodné postupy zákonného podnikania. Zaväzujeme sa dodržiavať každú platnú a záväznú zmluvnú dohodu, ktorú uzavrieme a nezneužívame svoje práva.

Naši zamestnanci musia vždy dodržiavať platné zákony a predpisy, vrátane kódexu, a musia zabezpečiť plynulú prevádzku, v súlade s nimi.


5. Udržateľnosť: ľudia + profit + planéta

Zaväzujeme sa plniť súčasné potreby zákazníka bez toho, aby sme ohrozili potreby budúcich generácií. Za týmto účelom v našej prevádzke a v našich obchodných rozhodnutiach kombinujeme ekonomické, environmentálne a sociálne faktory.


6. Ľudské práva

Zaväzujeme sa rešpektovať ľudskú dôstojnosť a práva každého jednotlivca a komunity, s ktorými prichádzame do styku počas práce. V žiadnom prípade nesmieme spôsobovať akékoľvek porušenie ľudských práv, ani k nemu prispievať.

Naši zamestnanci sa budú ku každému správať dôstojne, s rešpektom a budú dodržiavať ľudské práva.


7. Spravodlivé pracovné podmienky a pracovné postupy

Zaväzujeme sa podporovať rovnosť v našich postupoch a spravodlivú politiku zamestnávania a odmeňovania v súlade s platnými zákonmi. Dôrazne sa staviame proti akejkoľvek forme detskej, otrockej či nútenej práce.

Odsudzujeme všetky formy nezákonných, nespravodlivých a neetických pracovných praktík, ktoré vykorisťujú pracovnú silu, ničia sociálne istoty alebo slúžia ako daňový únik.

Naši zamestnanci musia konať čestne a správať sa k svojim kolegom a ostatným osobám s plným rešpektom.


8. Diskriminácia a obťažovanie

Poskytujeme rovnaké príležitosti v zamestnaní a netolerujeme žiadnu diskrimináciu ani obťažovanie alebo akýkoľvek druh zneužívania.

Reklama BARTOŠ sa zaviazala k zákazu diskriminácie akéhokoľvek druhu, najmä diskriminácii na základe rasy, farby pokožky, pohlavia, veku, jazyka, náboženstva, politických alebo iných názorov, etnického, národnostného alebo spoločenského pôvodu, majetku, rodu, sexuálnej orientácie alebo akéhokoľvek stavu, vrátane manželského alebo rodičovského stavu. Tiež sa zaviazala podporovať rovnaké príležitosti pre každého.

Od všetkých zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať najvyššie štandardy správania vo všetkej ústnej a písomnej komunikácii založenej na vzájomnom rešpekte a musia sa zdržať akejkoľvek formy obťažovania, ohovárania alebo akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo byť považované za urážlivé, zastrašujúce, ponižujúce, zlomyseľné alebo urážlivé.


9. Zdravie, bezpečnosť a životné prostredie

Poskytujeme čisté, bezpečné a zdravé pracovné podmienky a usilujeme sa o zachovanie zdravého životného prostredia.

Zaväzujeme sa minimalizovať vplyv našich činností na prírodné prostredie. Usilujeme sa o zníženie spotreby obmedzených zdrojov, ako je energia alebo voda, a škodlivých emisií, ako aj odpadu.

Všetci zamestnanci musia neustále dodržiavať a plniť všetky príslušné zákony, predpisy a pravidlá, týkajúce sa ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.


10. Hospodárska súťaž a obchodné správanie

Naše vzťahy s obchodnými partnermi sú založené na dôvere a vzájomných výhodách v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. Predávame výrobky a služby na základe ich kvality, funkčnosti a konkurencieschopných cien. Rešpektujeme našich konkurentov a nepodporujeme žiadny druh nekalého konania.

Budeme prijímať nezávislé cenové, marketingové a iné rozhodnutia a nebudeme nevhodne spolupracovať alebo koordinovať svoje aktivity s našimi konkurentmi. Nebudeme ponúkať ani požadovať neprimerané platby alebo odmeny, ani sa nebudeme zapájať do nezákonného bojkotu konkrétnych zákazníkov alebo mu napomáhať.

Zaväzujeme sa dodržiavať všetky platné obchodné kontroly, obmedzenia, či sankcie. Rešpektujeme spravodlivosť akéhokoľvek výberového konania. Zdržíme sa poškodzovania konkurencie a dobrého mena našich obchodných partnerov a akéhokoľvek správania, ktoré poškodzuje kredibilitu konkurencie.

Naši zamestnanci dodržiavajú všetky pravidlá hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľa a férového marketingu. So zákazníkmi a obchodnými partnermi sa zaobchádza spravodlivo a rovnako, výrobky a služby sa prezentujú spôsobom, ktorý je spravodlivý a presný.


11. Boj proti korupcii

Dôrazne odsudzujeme a netolerujeme akúkoľvek formu korupcie.

Je zakázané priamo alebo nepriamo ponúkať, sľubovať, dávať, žiadať, alebo prijímať akýkoľvek úplatok s cieľom získať, udržať alebo akýmkoľvek spôsobom uľahčiť podnikanie. Úplatok môže zahŕňať hotovosť, akýkoľvek peňažný ekvivalent, napr. poukážku, zľavu, dar, osobnú výhodu, ubytovanie alebo služby…. Nepovoľujeme platby štátnym úradníkom alebo súkromným podnikom s cieľom zabezpečiť alebo urýchliť bežné úkony.

Korupcia sa vzťahuje aj na zneužitie funkcie alebo postavenia. Korupcia buď s cieľom získať, alebo si udržať obchod, alebo získať, či si udržať výhodu pri výkone činnosti, sa považuje za hrubé porušenie služobných povinností. Podobne aj prijatie úplatku alebo umožnenie inej osobe prijať úplatok, sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

Naši zamestnanci nesmú dávať, ani prijímať úplatky alebo inak korupčne konať.


12. Bezpečnosť, ochrana a správne používanie majetku spoločnosti

Sme zodpovední za bezpečnosť, ochranu a hospodárne využívanie zdrojov spoločnosti. Naše zdroje vrátane času, materiálu, vybavenia a informácií sú poskytované len na legitímne obchodné použitie. Príležitostné osobné používanie je prípustné, pokiaľ je zákonné, neovplyvňuje výkon práce a nenarúša pracovnú morálku.

Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné opatrenia a mali by s majetkom spoločnosti, či už materiálnym alebo nemateriálnym, zaobchádzať s úctou a nemali by zneužívať majetok spoločnosti alebo ho používať neopatrne.


13. Diskrétnosť, bezpečnosť informácií, chránené informácie a duševné vlastníctvo

Zaväzujeme sa k diskrétnosti, integrite a dostupnosti obchodných informácií, zavádzame vhodné technické bezpečnostné opatrenia a je povinnosťou našich zamestnancov ich dodržiavať.

Vlastnícke informácie zahŕňajú všetky neverejné informácie, ktoré by mohli poškodiť spoločnosť alebo jej zákazníkov, obchodných partnerov, ak by boli sprístupnené neoprávneným osobám. Všetci zamestnanci musia so všetkými takýmito informáciami zaobchádzať diskrétne. Každé pravidlo zabezpečujúce bezpečnosť informácií sa musí vždy dodržiavať. Rešpektujeme vlastnícke práva ostatných.

Nebudeme získavať ani sa snažiť získať obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke alebo dôverné informácie nevhodným spôsobom. Nebudeme sa podieľať na neoprávnenom používaní, kopírovaní, šírení alebo pozmeňovaní softvéru alebo iného chráneného duševného vlastníctva.


14. Vedenie účtovníctva, pravdivé vykazovanie a finančná integrita

Naše účtovné knihy, záznamy, účty a finančné výkazy musia byť vedené primerane podrobne, musia pravdivo a správne odrážať naše transakcie.

Odsudzujeme všetky formy prania špinavých peňazí, preto sa zaväzujeme obchodovať s partnermi zapojenými do legitímnych obchodných aktivít s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi z legitímnych zdrojov.

Zaväzujeme sa dodržiavať spravodlivé zdaňovanie a vyhýbať sa všetkým praktikám daňových únikov vrátane takých, ako je nevystavovanie príjmových alebo účtovných falošných výdavkových faktúr.

Všetci zamestnanci musia dodržiavať účtovné postupy, zabezpečiť, aby boli obchodné transakcie riadne zaznamenané a zdokumentované, a uistiť sa, že všetky informácie uvedené vo finančných správach sú úplné, čestné, presné, včasné a zrozumiteľné. Zamestnanci nesmú nevhodne ovplyvňovať, manipulovať alebo zavádzať pri žiadnom audite.


15. Boj proti podvodom

Podvod – čin alebo úmysel podvádzať, kradnúť, klamať alebo klamať – je neetický a vo väčšine prípadov aj trestný.

Podvod v akejkoľvek forme (vrátane napr. predkladania falošných výkazov výdavkov; falšovania alebo pozmeňovania finančných dokumentov alebo potvrdení; sprenevery majetku alebo zneužívania majetku spoločnosti; vykonávania akýchkoľvek nepravdivých finančných alebo nefinančných záznamov v záznamoch alebo výkazoch) je zakázaný.


16. Konflikt záujmov

Naše rozhodnutia sa zakladajú na objektívnom a spravodlivom posúdení, bez akéhokoľvek nevhodného ovplyvňovania.

„Konflikt záujmov“ existuje vtedy, keď osobný záujem zamestnanca (ktorý môže byť spojený napr. s priateľmi, rodinou alebo aj zákazníkom, konkurentom, dodávateľom, dodávateľským subjektom) zasahuje do najlepších záujmov spoločnosti reklama BARTOŠ.

Určiť, či ide o konflikt záujmov, nie je vždy jednoduché, preto by sa každý, kto má otázku konfliktu záujmov, mal obrátiť na vedenie spoločnosti.


17. Ochrana súkromia, ochrana osobných údajov

Rešpektujeme súkromie ľudí a uvedomujeme si, že zákazníci, zamestnanci a iné fyzické osoby potrebujú mať pocit istoty, že ich osobné údaje sa spracúvajú primerane a na legitímny obchodný účel.

Zaväzujeme sa dodržiavať všetky zákony o ochrane osobných údajov. Získavame a uchovávame len nevyhnutné osobné údaje a o týchto činnostiach riadne informujeme vlastníkov údajov.

Zavádzame primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie diskrétnosti, integrity a dostupnosti osobných údajov.

Ing. Lenka Bartošová-Čapková
Director / CEO